Vedtægter

Senest opdateret 28.06.2022

§ 1. Selskabets navn

Selskabets navn er ”Dansk Selskab for Dysfagi”.

§ 2. Hjemsted

Foreningens hjemsted bestemmes af siddende kasseres adresse.

§ 3. Formål

Selskabets formål er følgende:

 • Styrke udredning, behandling, forskning og uddannelse inden for dysfagiområdet.
 • Styrke den faglige udvikling både indenfor de enkelte faggrupper og tværfagligt.
 • Udveksle erfaringer og viden mellem fagpersoner.
 • Være hørings- /samarbejdspartner for relevante myndigheder.
 • Styrke den generelle viden om dysfagi.
 • Skabe netværk for multicenter forskningsprojekter og at være initiativtager og samarbejdspartner for nationale og internationale forskningsprojekter.

§ 4. Medlemskab

Der er følgende former for medlemskab:

Ordinært medlemskab

Personer, som gennem deres uddannelse, daglige arbejde eller forskning har interesse for selskabets arbejde og formål, kan optages som ordinære medlemmer. Bestyrelsen godkender optagelsen på grundlag af oplysningerne i selskabets ”Indmeldelsesblanket”.

DSD optager ikke personer/firmaer fra industrien som ordinært medlem.

Støttemedlem

Organisationer, foreninger, fonde, firmaer, andre grupper og enkeltpersoner med særlig faglig interesse for selskabets formål og arbejde kan efter skriftlig ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen optages som støttemedlemmer.

Disse medlemmer kan overvære generalforsamlingen, men har ikke stemmeret og kan ikke indvælges i bestyrelsen og betaler et særligt kontingent på 1000 kr. pr. år.

Kan bestyrelsen ikke anbefale optagelse, skal anmodningen, hvis den fastholdes, drøftes ved næstfølgende generalforsamling, og meddelelse herom skal gives på indkaldelsen.

Såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer til generalforsamlingen stemmer for optagelse, er ansøgeren medlem. Samme fremgangsmåde anvendes såfremt der fremkommer rettidig indsigelse fra medlemsside.

Selskabets bestyrelse ajourfører et løbende register over de to kategorier af medlemmer.

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til formanden, subsidiært til et ordinært bestyrelsesmedlem.

Medlemmer forpligter sig til at betale kontingent for det kalenderår, hvori udmeldelsen finder sted. Hvis et medlem ikke har betalt kontingent i ét år, betragtes medlemskabet som ophørt.

Fornyet medlemskab forudsætter, at det skyldige beløb indbetales.
Eksklusion af et medlem kan besluttes af generalforsamlingen eller bestyrelsen, hvis medlemmet har handlet i åbenlys strid med selskabets formål eller vedtægter.

§5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i forbindelse med årsmødet.

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling sker per e-mail og vil være bilagt dagsorden og selskabets reviderede regnskab.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen på dennes initiativ, eller hvis mindst 2/3 af de ordinære medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom.

Enhver generalforsamling skal indvarsles per e-mail med mindst tre ugers varsel og indkaldelsen skal være bilagt eventuelle forslag om lovændringer.

Indkomne forslag i øvrigt sendes til formanden inden to uger før varslet generalforsamling.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er varslet i henhold til vedtægterne.

Beslutningen tages ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling.
 3. Formandens beretning.
 4. Beretning fra selskabets repræsentanter i andre organisationer, fonde m.v.
 5. Beretning fra nedsatte udvalg.
 6. Kassereren fremlægger regnskab og bestyrelsens budget til orientering samt forslag til kontingenter for det kommende regnskabsår til godkendelse.
 7. Valg af selskabets repræsentanter til andre selskaber, organisationer,
  fondsbestyrelser m.v.
 8. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen samt én suppleant på lige år.
 9. Valg af to medlemmer til bestyrelsen samt én suppleant på ulige år.
 10. Valg af revisor på lige år.
 11. Indkomne forslag.
 12. Eventuelt.

§6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer plus to suppleanter, der til dagligt arbejder med dysfagi og interesserer sig for udvikling og forskning inden for området.

De vælges af generalforsamlingen blandt selskabets ordinære medlemmer. Valgperioden er to år.

Tre bestyrelsesmedlemmer plus én suppleant er på valg i lige årstal og to bestyrelsesmedlemmer og én suppleant i ulige årstal.

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen holder møde mindst to gange årligt.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden på dennes initiativ, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen fører referat af sine møder. Referatet godkendes af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og offentliggøres efterfølgende på selskabets hjemmeside.

§ 7. Repræsentanter i andre organisation, fondsbestyrelser m.v.

Generalforsamlingen vælger blandt alle selskabets medlemmer repræsentanter til andre organisationer m.v.

Genvalg er muligt.

Repræsentant for selskabet er forpligtet til løbende at fremsende kopi af al korrespondance og referat fra samtlige møder til selskabets formand.

§ 8. Økonomi

Kontingentet for ordinære medlemmer samt støttemedlemmer fastsættes for ét år ad gangen ved den årlige generalforsamling.

Kontingentet forfalder til betaling forlods den første dag i selskabets regnskabsår.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december samme kalenderår, med mindre bestyrelsen beslutter andet.

Selskabets formue, testamentariske og andre gaver, legater etc., administreres af bestyrelsen i overensstemmelse med selskabets formål og Justitsministeriets bekendtgørelser om anbringelse af fondes midler.

§ 9. Revision

Selskabets regnskab revideres af en revisor blandt selskabets ordinære medlemmer.

Revisoren, som ikke kan være medlem af bestyrelsen, vælges af generalforsamlingen.

Valgperioden er to år. Revisoren kan genvælges.

§ 10. Ændring af vedtægter

Beslutning om ændring af selskabets vedtægter kan alene træffes af generalforsamlingen med tilslutning af 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende eller repræsenterede ordinære medlemmer.

Ordinære medlemmer kan, for så vidt angår lovændringer, lade sig repræsentere på generalforsamlingen af et andet ordinært medlem ved at give denne skriftlig fuldmagt.

Fuldmagten skal utvetydigt specificere hvem, der har udstedt den, hvem der har fået fuldmagt til hvilket spørgsmål på hvilken generalforsamling og være behørigt dateret og underskrevet, samt ledsaget af udstedende medlems kvittering for betalt kontingent det pågældende kalenderår.

§ 11. Selskabets opløsning

Beslutning om selskabets opløsning kan alene træffes af generalforsamlingen med tilslutning af 2/3 af de på generalforsamlingens tilstedeværende eller repræsenterede ordinære medlemmer.

Ordinære medlemmer kan, for så vidt angår spørgsmål om foreningens opløsning, lade sig repræsentere på generalforsamlingen af et andet ordinært medlem ved at give denne skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal utvetydigt specificere hvem, der har udstedt den, hvem der har fået fuldmagt til hvilket spørgsmål på hvilken generalforsamling og være behørigt dateret og underskrevet, samt ledsaget af udstedende medlems kvittering for betalt kontingent det pågældende kalenderår.

I tilfælde af selskabets opløsning anvendes dets midler til et af generalforsamlingens efter bestyrelsens indstilling vedtaget formål i overensstemmelse med selskabets formålsparagraf.

Vedtaget på stiftende generalforsamling, Odense, den 16. september 2016.